Nákupní košík
(0/0 Kč)

Reklamační podmínky

Základní podmínky reklamace - fandadobot.cz

 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie.
 • Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. K reklamaci nelze uplatnit závady, které nejsou reklamovány ihned po jejím zjištění a obuv je užívána až do úplného zničení, užíváním poškozené obuvi nabude vada takového rozměru, že není možné provést případnou opravu.
 • Obuv si před zakoupením důkladně vyzkoušejte. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.
 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny .
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.

 

Místo a způsob uplatnění reklamace

 • Zákazník uplatňuje reklamaci buď osobně v sídle firmy ( Libušín, Čadova 580 ) nebo zasláním poštou.  Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem – paragonem, kde jsou potřebné údaje pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství). Bez předložení nákupního dokladu nelze reklamační řízení zahájit, vyjímkou je pouze, pokud zákazník platil zboží převodem a jeho nákup je dohledatelný.
 • Prodejce je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o vyřízení reklamace.
 • Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodejcem jinak.

 

Lhůty pro uplatnění reklamace

 • Záruční doba na námi prodávané zboží je v souladu se zákonem 24 měsíců ode dne převzetí zboží.
 • Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
 • Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodejce je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

Způsob vyřízení reklamace

 • Prodejce není oprávněn posuzovat reklamaci, toto musí pouze výrobce či přímý distributor zboží.
 • Prodejce po převzetí reklamovaného zboží ho neprodleně zašle k posouzení výrobci, který určí druh vady a možnost náhrady ( odstraní vadu, vymění zboží, vrátí peníze ).   
 • Výrobce musí reklamaci vyřídit do 30-ti dnů
 •  
 • V případě vady odstranitelné se zboží opravuje,  zákazník má právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud: reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě,  nebo když zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

          Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným      okolnostem.  Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady může prodejce či výrobce vyměnit zboží, ale pouze za zboží totožné, jinak má zákazník právo na vrácení peněz ( odstoupení od kupní smlouvy ) nebo se lze dohodnout na výměně za jiné zboží, pokud s tím zákazník souhlasí. 

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití. 

 

Reklamační řád je platný od 1.1.2017 a byl vypracován ve smyslu předpisů vycházejících z občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele..

 

Lucie Reichlová, IČ: 73773808